1. หน่วยงานจัดทำแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ อย่างไรก็ตามประชาชนยังสามารถเลือกติดต่อ/ขอรับบริการแบบเดิม หรือการใช้กระดาษได้อยู่ [1]
 2. เมื่อผู้ขออนุญาตได้นำเอกสารหลักฐานต้นฉบับมาแสดงแล้ว เจ้าหน้าที่รัฐต้องทำสำเนาเองและคิดค่าใช้จ่ายไม่ได้ [1]
 3. เจ้าหน้าที่แจ้งวิธีการชำระค่าธรรมเนียมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ขอรับบริการระบุเอาไว้ เมื่อชำระแล้ว ผู้ขอรับ บริการสามารถส่งหลักฐานการชำระด้วยภาพถ่ายหรือเอกสารสแกน กลับมาด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนด [2]
 4. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องจากผู้ขอรับบริการผ่านอีเมล เจ้าหน้าที่ต้องตอบกลับว่าได้รับเรื่องแล้ว โดยต้องรีบ ดำเนินการพิจารณาตามระดับการให้บริการ เว้นแต่วันและเวลานั้นเป็นวันหรือเวลานอกทำการของหน่วยงาน ของรัฐ ให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับในวันและเวลาทำการถัดไป ตัวอย่างเช่น ผู้ขอรับ บริการส่งอีเมลมาที่หน่วยงาน เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกาของวันศุกร์ ซึ่งเวลาดังกล่าว อยู่นอกเวลาทำการ ให้ถือว่า อีเมลฉบับนั้นเข้ามาที่หน่วยงาน เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกาของวันจันทร์ เป็นต้น [2]
 5. ควรจัดให้มีเวร และตารางการตรวจสอบคำขอที่เข้ามาทางอีเมลประจำทุกเช้าเมื่อเริ่มเวลาราชการ [2]
 6. จัดทำบันทึกการขอรับบริการ เพื่อใช้ในการติดตาม สอบกลับ และนำไปจัดทำเป็นคำถามถามบ่อย หรือ FAQ ต่อไป [2]
 7. ควรจัดเก็บข้อมูลผู้รับบริการ ในพื้นที่ที่หน่วยงานจัดเตรียมไว้ให้และมีความมั่นคงปลอดภัย และ กำหนด ผู้รับผิดชอบ และมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม [2]
 8. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่อง ควรตรวจสอบรายละเอียด ข้อความ เอกสารตามที่จำเป็น โดยต้องพิจารณาเรื่องที่ส่ง เข้ามาก่อนเป็นลำดับแรก [2]
 9. ควรดำเนินการแจ้งผลการพิจารณาทางอีเมลของหน่วยงานให้ผู้ยื่นคำขอรับทราบสถานะ [2]

อ้างอิง

[1] https://www.thailibrary.in.th/2022/11/10/e-gov-service-law/

[2] https://standard.dga.or.th/wp-content/uploads/2022/10/%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90-%E2%80%93-%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B3-Email_v0.5.pdf

--

--

 1. เงินบริจาค

หักลดหย่อนได้ 2 เท่า ของเงินที่จ่ายไป แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้ทั้งหมดที่ได้รับ หลังจากหักค่าใช้จ่าย และค่าลดหย่อนอื่น

เว็บตรวจสอบเงินบริจาค

https://epayapp.rd.go.th/rd-edonation/portal/for-donor

2. กองทุน RMF SSF

เงื่อนไขในการลดหย่อนภาษี SSF สามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 30% ของรายได้ ไม่เกิน 200,000 บาท ส่วน RMF จะลดหย่อนได้ไม่เกิน 500,000 บาท แต่ทั้ง 2 กองทุนนี้ เมื่อรวมกับค่าลดหย่อนการออมเพื่อเกษียณอื่น ๆ แล้วจะต้องไม่เกิน 500,000 บาทด้วย

ปีภาษี 2565 ผู้ซื้อกองทุนจะต้องแจ้งประสงค์ว่าซื้อกองทุนเพื่อขอลดหย่อนภาษีกับเว็บบริษัทกองทุนของแต่ละบริษัทที่ตนเองซื้อกองทุน

เว็บรวบรวมเว็บแจ้งประสงค์ของแต่ละบริษัท

https://www.wealthmagik.com/information-news/request-tax-deduction-ssfrmf-2565

--

--

จากการทดลองใช้ chatgpt และ Google translate พบว่า chatgpt แปลข้อความได้ตรงกับความต้องการของเรามากกว่า

ยกตัวอย่างเช่น หากต้องการแปลคำว่า การกำหนดโครงสร้างประสบการณ์ลูกค้า Google translate จะให้คำตอบ Structuring the Customer Experience

ในขณะที่ chatgpt จะให้คำตอบ Defining customer experience structure และมีคำอธิบายให้ด้วย

--

--

Solving the problem “The document could not be saved. A number is out of range”

When I tried to sign e-certificate and save the PDF file using Adobe Acrobat Reader and then I got an error message ‘The document could not be saved. A number is out of range”, I solved the problem by

 1. Upload the PDF file on Google Drive
 2. Click the menu Print

3. Choose the Destination as “Save as PDF”

--

--

ระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรไม่เกิน 2 เท่าของระยะเวลาการศึกษา สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 3 เท่าของระยะเวลาการศึกษาสำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา นักศึกษาสามารถถอนรายวิชาได้ก่อนระยะเวลา 1 สัปดาห์ของวันแรกของการสอบปลายภาคตามที่กำหนดในปฏิทินการศึกษา การคำนวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ในกรณีที่มีการลงทะเบียนเรียนรายวิชามากกว่า 1 ครั้ง ให้นำค่าคะแนนและหน่วยกิตรายวิชานั้นๆ ที่ได้ค่าคะแนนสูงสุดเท่านั้นไปใช้ในการคำนวณหาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

 1. ระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรไม่เกิน 2 เท่าของระยะเวลาการศึกษา สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 3 เท่าของระยะเวลาการศึกษาสำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
 2. นักศึกษาสามารถถอนรายวิชาได้ก่อนระยะเวลา 1 สัปดาห์ของวันแรกของการสอบปลายภาคตามที่กำหนดในปฏิทินการศึกษา
 3. การคำนวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ในกรณีที่มีการลงทะเบียนเรียนรายวิชามากกว่า 1 ครั้ง ให้นำค่าคะแนนและหน่วยกิตรายวิชานั้นๆ ที่ได้ค่าคะแนนสูงสุดเท่านั้นไปใช้ในการคำนวณหาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

อ้างอิงจาก https://th.kku.ac.th/90385/

--

--

 1. Problem: Target of URI doesn’t exist: ‘package:flutter/material.dart’.

Solution: Typing “flutter pub get” on the terminal

2. Problem: The minCompileSdk specified in dependency’s AAR metadata is greater than this module’s compileSdkVersion

Solution: Modify the value of compileSdkVersion to be equal to the minCompileSdk in file build.gradle in android/app folder

3. Problem: Need to upgrade the Dart version

Solution: Use the following commands

flutter channel master
flutter upgrade

4. Problem: Insufficient storage on a virtual device using Genymotion

Solution: Click at the three dots on the last column of the device and click menu “Factory reset”

--

--

อาจารย์หลายท่านที่ใช้ Google Meet อาจจะต้องการที่จะเก็บข้อมูลว่านักศึกษาเข้ามา Google Meet กี่โมง ออกจาก Google Meet กี่โมง อยู่ในการประชุมนานเท่าไหร่ สำหรับสถาบันการศึกษาที่ใช้ Google Workspace for Education ทาง Google Meet จะสร้างไฟล์เก็บข้อมูลว่าผู้เข้าร่วมประชุมเข้ามาเมื่อไหร่ ออกเมื่อไหร่ อยู่ในที่ประชุมนานเท่าไหร่ โดยจะส่งมาทางอีเมลในหัวข้อ Meeting data ดังตัวอย่างในรูป

ซึ่งหากเราเปิดไฟล์ที่แนบมาด้วย Google Sheet ก็จะเห็นข้อมูลดังรูปนี้

--

--

 1. หากใช้ Google Meet link ที่อยู่ใน Google Classroom จะมีปัญหาคืออาจารย์ไปลิงก์หนึ่ง นักศึกษาไปอีกลิงก์หนึ่ง ทางแก้ปัญหาคือสร้าง Event ใน Google Calendar ที่มี Google Meet link และเชิญ นศ เข้าร่วม Event โดยการใส่อีเมลของ นศ. การทำเช่นนี้ทำให้นักศึกษาเข้ามาที่ Event ก่อนอาจารย์เข้ามาได้ และอาจารย์ไม่ต้องคลิก Admit ให้นักศึกษาแต่ละคนเข้ามา อีกทั้งหากนักศึกษาใช้ Google Calendar ก็จะมีการแจ้งเตือนให้เข้าร่วมการเรียนหากนักศึกษาตอบรับเข้าร่วม Event

2. การใช้ Google Meet Attendance เพื่อเช็คชื่อโดยอัตโนมัติ

อาจารย์สามารถดาวน์โหลด Google Meet Attendance Chrome Extension ได้ที่ https://chrome.google.com/webstore/detail/google-meet-attendance-wo/hjjeaaibilndjeabckakaknlcbblcmbc?hl=en

หากจะใช้ Extension นี้จะต้องเปิด Google Meet ก่อน จากนั้นให้คลิกไอคอนของ Google Meet Attendance

--

--

สำหรับบุคลากร มข. ให้ทำตามเอกสารที่ระบุไว้ที่ https://i.kku.ac.th แล้วเลือกเมนู Digital ID

ถ้าหากต้องการเขียนคอมเมนต์ด้วยภาษาไทยที่เปิดด้วยแอป Adobe Acrobat Reader จะต้องดาวน์โหลดฟอนต์ภาษาไทยก่อน

สำหรับผู้ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://helpx.adobe.com/acrobat/kb/windows-font-packs-32-bit-reader.html

สำหรับผู้ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Mac OS สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://helpx.adobe.com/acrobat/kb/macintosh-font-packs--acrobat---reader-.html

สำหรับการสร้างลายเซ็น แนะนำให้เซ็นด้วยปากกาหมึกสีนำ้เงินเนื่องจากหากใช้ปากกาหมึกสีดำก็จะเป็นสีเดียวกับสีหมึกพิมพ์บนเอกสาร ทำให้ไม่แน่ใจว่าเป็นลายเซ็นที่เห็นเป็นลายเซ็นที่ได้เซ็นจริงหรือได้จากการถ่ายเอกสาร

เวลาถ่ายรูปลายเซ็น จะมีสีของพื้นกระดาษ แนะนำให้นำเข้าไฟล์รูปภาพเข้ามาในเอกสาร Microsoft Word แล้วเลือก Format Picture แล้วเลือก Corrections เพื่อเอาสีพื้นกระดาษออก แล้วบันทึกเอกสารที่มีภาพลายเซ็นเป็น PDF ซึ่งเป็นฟอร์แมตที่แอป Adobe Acrobat Reader อ่านรูปภาพเข้ามาเพื่อสร้างลายเซ็นดิจิทัล

--

--

Kanda Runapongsa Saikaew

A teacher who believes in learning by doing and continuing to learn new technology to help her students get a job in a fast-changing technology field