Solving the problem “The document could not be saved. A number is out of range”

When I tried to sign e-certificate and save the PDF file using Adobe Acrobat Reader and then I got an error message ‘The document could not be saved. A number is out of range”, I solved the problem by

  1. Upload the PDF file on Google Drive
  2. Click the menu Print

3. Choose the Destination as “Save as PDF”

--

--

ระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรไม่เกิน 2 เท่าของระยะเวลาการศึกษา สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 3 เท่าของระยะเวลาการศึกษาสำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา นักศึกษาสามารถถอนรายวิชาได้ก่อนระยะเวลา 1 สัปดาห์ของวันแรกของการสอบปลายภาคตามที่กำหนดในปฏิทินการศึกษา การคำนวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ในกรณีที่มีการลงทะเบียนเรียนรายวิชามากกว่า 1 ครั้ง ให้นำค่าคะแนนและหน่วยกิตรายวิชานั้นๆ ที่ได้ค่าคะแนนสูงสุดเท่านั้นไปใช้ในการคำนวณหาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

  1. ระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรไม่เกิน 2 เท่าของระยะเวลาการศึกษา สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 3 เท่าของระยะเวลาการศึกษาสำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
  2. นักศึกษาสามารถถอนรายวิชาได้ก่อนระยะเวลา 1 สัปดาห์ของวันแรกของการสอบปลายภาคตามที่กำหนดในปฏิทินการศึกษา
  3. การคำนวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ในกรณีที่มีการลงทะเบียนเรียนรายวิชามากกว่า 1 ครั้ง ให้นำค่าคะแนนและหน่วยกิตรายวิชานั้นๆ ที่ได้ค่าคะแนนสูงสุดเท่านั้นไปใช้ในการคำนวณหาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

อ้างอิงจาก https://th.kku.ac.th/90385/

--

--

  1. Problem: Target of URI doesn’t exist: ‘package:flutter/material.dart’.

Solution: Typing “flutter pub get” on the terminal

2. Problem: The minCompileSdk specified in dependency’s AAR metadata is greater than this module’s compileSdkVersion

Solution: Modify the value of compileSdkVersion to be equal to the minCompileSdk in file build.gradle in android/app folder

3. Problem…

--

--

อาจารย์หลายท่านที่ใช้ Google Meet อาจจะต้องการที่จะเก็บข้อมูลว่านักศึกษาเข้ามา Google Meet กี่โมง ออกจาก Google Meet กี่โมง อยู่ในการประชุมนานเท่าไหร่ สำหรับสถาบันการศึกษาที่ใช้ Google Workspace for Education ทาง Google Meet จะสร้างไฟล์เก็บข้อมูลว่าผู้เข้าร่วมประชุมเข้ามาเมื่อไหร่ ออกเมื่อไหร่ อยู่ในที่ประชุมนานเท่าไหร่ โดยจะส่งมาทางอีเมลในหัวข้อ Meeting data ดังตัวอย่างในรูป

ซึ่งหากเราเปิดไฟล์ที่แนบมาด้วย Google Sheet ก็จะเห็นข้อมูลดังรูปนี้

--

--

  1. หากใช้ Google Meet link ที่อยู่ใน Google Classroom จะมีปัญหาคืออาจารย์ไปลิงก์หนึ่ง นักศึกษาไปอีกลิงก์หนึ่ง ทางแก้ปัญหาคือสร้าง Event ใน Google Calendar ที่มี Google Meet link และเชิญ นศ เข้าร่วม Event โดยการใส่อีเมลของ นศ. การทำเช่นนี้ทำให้นักศึกษาเข้ามาที่ Event ก่อนอาจารย์เข้ามาได้ และอาจารย์ไม่ต้องคลิก Admit ให้นักศึกษาแต่ละคนเข้ามา อีกทั้งหากนักศึกษาใช้ Google Calendar ก็จะมีการแจ้งเตือนให้เข้าร่วมการเรียนหากนักศึกษาตอบรับเข้าร่วม Event

2. การใช้ Google Meet Attendance เพื่อเช็คชื่อโดยอัตโนมัติ

อาจารย์สามารถดาวน์โหลด Google Meet Attendance Chrome Extension ได้ที่ https://chrome.google.com/webstore/detail/google-meet-attendance-wo/hjjeaaibilndjeabckakaknlcbblcmbc?hl=en

หากจะใช้ Extension นี้จะต้องเปิด Google Meet ก่อน จากนั้นให้คลิกไอคอนของ Google Meet Attendance

--

--

สำหรับบุคลากร มข. ให้ทำตามเอกสารที่ระบุไว้ที่ https://i.kku.ac.th แล้วเลือกเมนู Digital ID

ถ้าหากต้องการเขียนคอมเมนต์ด้วยภาษาไทยที่เปิดด้วยแอป Adobe Acrobat Reader จะต้องดาวน์โหลดฟอนต์ภาษาไทยก่อน

สำหรับผู้ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://helpx.adobe.com/acrobat/kb/windows-font-packs-32-bit-reader.html

สำหรับผู้ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Mac OS สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://helpx.adobe.com/acrobat/kb/macintosh-font-packs--acrobat---reader-.html

สำหรับการสร้างลายเซ็น แนะนำให้เซ็นด้วยปากกาหมึกสีนำ้เงินเนื่องจากหากใช้ปากกาหมึกสีดำก็จะเป็นสีเดียวกับสีหมึกพิมพ์บนเอกสาร ทำให้ไม่แน่ใจว่าเป็นลายเซ็นที่เห็นเป็นลายเซ็นที่ได้เซ็นจริงหรือได้จากการถ่ายเอกสาร

เวลาถ่ายรูปลายเซ็น จะมีสีของพื้นกระดาษ แนะนำให้นำเข้าไฟล์รูปภาพเข้ามาในเอกสาร Microsoft Word แล้วเลือก Format Picture แล้วเลือก Corrections เพื่อเอาสีพื้นกระดาษออก แล้วบันทึกเอกสารที่มีภาพลายเซ็นเป็น PDF ซึ่งเป็นฟอร์แมตที่แอป Adobe Acrobat Reader อ่านรูปภาพเข้ามาเพื่อสร้างลายเซ็นดิจิทัล

--

--

คำไทยเหล่านี้พบว่านักศึกษาเขียนผิดบ่อยในรายงาน จึงรวบรวมไว้เพื่อให้นักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปเข้ามาเห็นเผื่อจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย

อีเมล ไม่ใช่ อีเมล์

เซิร์ฟเวอร์​ ไม่ใช่ เซิฟเวอร์

อัปโหลด ไม่ใช่ อัพโหลด

โปรเจกต์ ไม่ใช่ โปรเจค

ซอฟต์แวร์ ไม่ใช่ ซอฟแวร์

โอเพนซอร์ส ไม่ใช่ โอเพนซอส

สังเกต ไม่ใช่ สังเกตุ

เสถียร ไม่ใช่ สเถียร

ดาวน์โหลด ไม่ใช่ ดาวโหลด

กูเกิล ไม่ใช่ กูเกิ้ล

อนุญาต ไม่ใช่ อนุญาติ หรือ อณุญาต

ลายเซ็น ไม่ใช่ ลายเซ็นต์

เซ็นชื่อ ไม่ใช่ เซ็นต์ชื่อ

คำไทยอื่นๆ ที่อาจเขียนผิดกันสามารถดูได้ที่ รายการคำไทยที่มักเขียนผิด โดยวิกิพีเดีย

--

--

สำหรับบุคลากร มข.

ลิงก์สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1. หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

https://services.kku.ac.th/kkufmistax2/

2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการโดยธนาคารกสิกรไทย

ลิงก์ที่อาจเป็นประโยชน์สำหรับบุคคลทั่วไป

  1. หนังสือรับรองการชำระเบี้ย AIA

2. ข้อมูลการบริจาคต่างๆ

https://edonation.rd.go.th/donate/PageMain.jsp

--

--

Kanda Runapongsa Saikaew

Kanda Runapongsa Saikaew

264 Followers

A teacher who believes in learning by doing and continuing to learn new technology to help her students get a job in a fast-changing technology field